UGDYMAS

Ugdymo kokybės sampratos aprašas 2019-10-30 ĮV-104

Ikimok.ir priešmok.amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2018-11-12 ĮV-81

STEAM mokykla

Džiaugiamės prisijungę prie STEAM kandidatų į STEAM ugdymo įstaigų tinklo narius.

Kas yra STEAM mokykla?

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/680

STEAM tinklo mokyklos ir kandidatės jomis tapti

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry/med=38/682

 

Norime pasidžiaugti, jog 2019 m. balandžio 30 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino lopšelio-darželio „Berželis“ sveikatos stiprinimo programą „Beržinuko sveikatos keliu“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų darželį sveikatą stiprinančia mokykla. Linkime visai bendruomenei sėkmingo programos įgyvendinimo! Būkime sveiki!

BERŽELIS SVEIKATOS programa „BERŽINUKO SVEIKATOS KELIU“ 2019-2023 

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2a7m7r8ib7kdnl9ogbhur5jmjg@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Vilnius&pli=1

2019 m. atnaujinta ir papildyta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“ priedu Nr. 1 , patvirtintu direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-105 (1.2.).

Spalvotas vaiko pasaulis 1 priedas FIZINIS AKTYVUMAS 2019-10-30 ĮV-105

2018 m. atnaujinta ir pervadinta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-51 (1.2.).

2018 SPALVOTAS VAIKO PASAULIS – l.d Berželis IU PROGRAMA

Lopšelio-darželio „Berželis“pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai”  2 – 5 metų vaikams (2007).
2012 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai“ atnaujinta.

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-I-knyga

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-II-knyga

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinės grupės „ABC“ vaikams.

Zipio draugai

MOKYMAI TĖVAMS DARŽELIS 2019

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba lopšelio-darželio logopedės Sandra Radavičienė, Zita Grinvaldienė ir Danguolė Mikutienė.   

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

  • Šokių būrelis – vadovė Oksana Legackaja, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.
  • Anglų kalbos būrelis – vadovė Diana Veblauskienė, užsiėmimai vyksta pirmadieniais.
  • Robotikos būrelis – vadovė Lina Gimbutienė, užsiėmimai vyksta trečiadieniais.
  • Futbolo treniruotės – vadovas Mantas Lesinskas, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.