UGDYMAS

 

2018 m. atnaujinta Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programa „SPALVOTAS VAIKO PASAULIS“, patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-51 (1.2.).

2018 SPALVOTAS VAIKO PASAULIS – l.d Berželis IU PROGRAMA

Lopšelio-darželio „Berželis“pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai”  2 – 5 metų vaikams (2007).
2012 m. ikimokyklinio ugdymo programa „Varteliai“ atnaujinta.

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-I-knyga

VARTELIAI-l.d.-Berželis-ikimokykl.-ir-priešmokykl.-ugdymo-programa-II-knyga

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014).

Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, skirta priešmokyklinės grupės „ABC“ vaikams.

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba lopšelio-darželio logopedės Sandra Radavičienė, Zita Grinvaldienė, Valė Gružaitė, Irena Brilienė.   

 

Papildomas ugdymas

  • Šokių būrelis – vadovė Oksana Legackaja, užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.
  • Anglų kalbos būrelis – vadovė Diana Veblauskienė, užsiėmimai vyksta trečiadieniais.
  • Robotikos būrelis – vadovė Ingrida Kavaliauskaitė, užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais.

Ikimok.ir priešmok.amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2018-11-12 Nr. ĮV-81