Skiepai
2019/07/09
Baltijos kelio 30-mečio minėjimas
2019/08/23

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS EITI

Darbo pobūdis: valstybinės, regioninės ir savivaldybės švietimo politikos, lopšelio-darželio „Berželis“ uždavinių įgyvendinimui, užtikrinant kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius. Išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti, šalinant šių ugdytinių kalbos sutrikimus. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeima, pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.  

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pridedama); 0 Prašymas dalyvauti atrankoje logopedui
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
 2. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama);KANDIDATŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
 3. Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).

 

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti el. paštu sld.berzelis@splius.lt  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2019-08-05

Galioja iki: 2019-08-16

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: logopedas.

Mokymo/studijų programa: logopedo studijų programa.

Profesinė kvalifikacija: logopedo.

 

Sugebėjimai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point. Rengti ir įgyvendinti projektus. Anglų kalba – B1 lygis.

 

Darbo sutartis: neterminuota

Darbo krūvis: 0,5 etato (13,5 val./sav.).

Darbo užmokestis:  – nuo 496,50 Eur/0,5 et.

Įdarbinama: 2019-09-02.

Atrankos data: 2019-08-21, 9 val.

 

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: http://berzelis.mir.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523 921

Smulkesnė informacija sld.berzelis@splius.lt

 

Parašykite komentarą