PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Ugdytinių atsiėmimas iš lopšelio-darželio vykdomas vadovaujantis Ugdytinių pasiėmimo iš Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus  2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-71 (1.2.).

ĮV-71 UGDYTINIŲ PASIĖMIMO IŠ L.D APRAŠAS 2018-10-25

Vaikų priėmimas į lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupę vykdomas vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.

2017-02-23 Nr. T-53 Priėmimo-į-priešmokyklinio-ugdymo-grupes-tvarkos-aprašas

 

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį  vykdomas vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 (suvestinė redakcija nuo 2018-11-14).

2016-10-06 Nr. T-356 (Suvestinė redakcija nuo 2018-11-14)

2018-11-08 Nr. T-383 Dėl 2016-10-06 Sprendimo Nr. T-356 vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m, švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

2016-10-06 Nr. T-356 Vaikų registravimo ir priėmimo į ikimokyklines įst. tavarkos aprašas

 

Vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone, į eilę lankyti lopšelį-darželį neįrašomi.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T-119 „Dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2011-05-05 Nr. T-119 Siauliu_rajono_vaiku_nukreipimas_i_Siauliu_miesto_ikimok_ugd_istaigas