PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

2017-10-05 Nr. T-352 Atlyginimo už vaiko išlaikymą darželyje aprašas

ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

 • Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlyginimo dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) tvarką.
 • Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
 • Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.
 • Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos).
 • Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.
 • Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

už produktus.  

Grupės ir maitinimų skaičius 1

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

3

 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

4

 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais Dydis eurais
Lopšelio grupės 0,42 0,85 1,27 1,69 1,92
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 0,96 1,44 1,92 2,15


ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS:

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą;

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • jei oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

 • gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;
 • vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą;
 • Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

 • Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.
 • Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
 • Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais Apraše nenumatytais atvejais atskiru Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 •  Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 •  Už atlyginimo surinkimą laiku yra atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.